Harmonogram podujatí

Centrum Správnej Pomoci

Slovensko a samosprávy

Video prezentácie

Počasie cez online kamery
Akvaparky na Slovensku Slovensko západ - strediská Slovensko stred - strediská Slovensko východ - strediská Vysoké Tatry - strediská Nízke Tatry - strediská Veľká a Malá Fatra - strediská Orava a Kysuce - strediská Mestá a obce Slovenska

Reklama z regiónu

Podporte nás na FB

Preklad stránkySlovensko aktuálne

Praktické info. / všeobecne /

Voľný čas
PODMIENKY POUŽÍVANIA

Bezplatné služby:

 1. Pre bezplatnú reklamu uverejnenú na stránkach RIPS je nutné vypísať formulár nachádzajúci sa na stránke v kolónke ( + bezplatne pridať firmu do odvetvia)
 2. Bezplatnú službu môže každý zákazník bezplatne používať po dobu 12 kalendárnych mesiacov ( jeden kalendárny rok ), bezprostredne po jej zriadení.
 3. Po uplynutí termínu platnosti zriadenej bezplatnej služby bude zákazník ( klient ) písomne ( emailom ) vyzvaný, či má, alebo nemá záujem naďalej tieto služby využívať.
 4. Poskytovateľ a zákazník berú na vedomie, že pokiaľ dôjde z dôvodu výpadku siete, poruchy prenosových zariadení, prípadne iných nečakaných udalostí, ktoré by dočasne zapríčinili výpadok poskytovanej služby. Zákazník nie je oprávnený domáhať akejkoľvek finančnej náhrady ktorá by mu z uvedenej situácie mohla vzniknúť.
 5. Poskytovateľ služby je povinný bez meškania a v čo najkratšej dobe, takýto výpadok poskytovanej služby odstrániť.
 6. Objednaním a využívaním akejkoľvek služby na stránkach RIPS, zákazník dáva súhlas poskytovateľovi k bezplatnému doručovaniu regionálneho internetového časopisu Regioninzert, na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri registrácii.
 7. Za využívanie ktorejkoľvek ponúkanej bezplatnej služby zákazníkom, ktorú poskytovateľ umožnil zákazníkovi bezplatne užívať si poskytovateľ nemôže nárokovať žiadnu finančnú úhradu a to ani teraz a ani v budúcnosti.

 

 

Platené služby:

 1. Pre bezplatnú reklamu uverejnenú na stránkach RIPS je nutné vypísať formulár nachádzajúci sa na stránke v kolónke ( + bezplatne pridať firmu do odvetvia)
 2. Pre dodatkovú platenú službu, ktorú môžete počas ôsmich kalendárnych dní bezplatne využívať, je potrebné vypísať druhú časť registrácie, vybrať si jeden z balíkov ponúkanej reklamy a k nim ponúkané bezplatné podporné služby.
 3. Platenú službu v bode 2 podmienok používania, môže každý zákazník bezplatne používať po dobu 8 kalendárnych dní, bezprostredne po jej zriadení. Počas tejto doby sa zákazník rozhodne, či objednanú službu chce využívať aj naďalej a službu uhradí.
 4. V prípade neuhradenia služby po ôsmych skúšobných dňoch užívania sa má za to, že zákazník platenú formu tejto služby nechce využívať, ale chce využívať len neplatenú formu zverejnenia jeho vizitky. Týmto dodatková služba s aktívnym odkazovaním jeho vizitky na jeho webovú stránku mu bude automaticky vypnutá.
 5. Zákazníkom zriadená vizitka však naďalej bude zobrazená v neaktívnej forme a zákazník berie na vedomie, že jeho vizitka bude automaticky premiestnená medzi ostatné neaktívne vizitky v danom odvetví, ktoré sú farebne odlíšené od tých aktívnych.
 6. Zákazník, ktorý si v bezplatnej alebo platenej forme zriadi svoju vizitku, berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho vizitka sa podľa bodu 4. stane neaktívnou ( nebude už odkazovať na jeho webovú stránku ) a však vizitka bude naďalej bezplatne zverejnená a budú na nej uvedené základné údaje o firme ( názov firmy, adresa firmy a kontaktné telefónne číslo, ktoré zákazník uviedol pri registrácii ).
 7. Od zákazníka, ktorý užíval objednanú platenú službu v skúšobnej lehote po dobu 8 dní poskytovateľ nepožaduje, ani nikdy nebude požadovať žiadnu finančnú úhradu a ani akúkoľvek inú náhradu za dočasné používanie objednanej platenej služby.
 8. Zákazník nie je povinný požiadať o vypnutie užívanej platenej služby po ôsmich dňoch jej užívania. Toto vypnutie je výhradnou povinnosťou poskytovateľa a zákazník za prípadné nevypnutie služby po ôsmych dňoch bezplatného užívania nenesie žiadnu zodpovednosť a za prípadné takéto nevypnutie platenej služby, nemôže byť od neho požadovaná žiadna finančná úhrada.
 9. V prípade, že by si zákazník využívajúci našu bezplatnú službu (vizitka v regionálnom katalógu firiem na stránkach RIPS) neskôr rozmyslel a chcel by kedykoľvek v budúcnosti využívať našu platenú verziu s odkazom na jeho webové stránky, má možnosť kedykoľvek objednanú službu uhradiť a tá mu bude automaticky opätovne zaktívnená na ním požadovanú a zaplatenú dobu.
 10. Poskytovateľ a zákazník berú na vedomie, že pokiaľ dôjde z dôvodu výpadku siete, poruchy prenosových zariadení, prípadne iných nečakaných udalostí, ktoré by dočasne zapríčinili výpadok poskytovanej služby. Zákazník nie je oprávnený domáhať sa vrátenia akejkoľvek a to ani čiastkovej finančnej náhrady z čiastky, ktorú za službu uhradil.
 11. Poskytovateľ služby je povinný bez meškania a v čo najkratšej dobe, takýto výpadok poskytovanej služby odstrániť.
 12. Objednaním a využívaním akejkoľvek služby na stránkach RIPS, zákazník dáva súhlas poskytovateľovi k bezplatnému doručovaniu regionálneho internetového časopisu Regioninzert, na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri registrácii.
 
© 2020 RIPS.sk • KontaktChcem vlastnú stránku RIPS.skBezplatne pridať firmu do odvetviaPrihláseniePodmienky používania